பிங்க் & சிவப்பு வரிசை அனார்கலி

  • விற்பனை
  • INR 780
  • வழக்கமான விலை INR 1,240துணி பருத்தி அனார்கலி 1pc
நீளம் 48 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)

அளவு விளக்கப்படம்