பழுப்பு பதினி அனார்கலி

  • விற்பனை
  • வழக்கமான விலை INR 1,050துணி பருத்தி அனார்கலி 1 பிசி (வேறு பாகங்கள் இல்லை)
நீளம் 48 (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி, மாற்றங்கள் இல்லை)

அளவு விளக்கப்படம்