ப்ளூ இக்கத் ரஃப்ல்ட் குர்தா

  • விற்பனை
  • INR 480
  • வழக்கமான விலை INR 980துணி பருத்தி இக்காட்
நீளம் 45" (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)

அளவு விளக்கப்படம்