அக்வா ப்ளூ ஸ்லிம் ஃபிட் மேக்ஸி

  • விற்பனை
  • INR 580
  • வழக்கமான விலை INR 1,050துணி பருத்தி
நீளம் 54" (அனைத்து அளவுகளுக்கும் ஒரே மாதிரி)

அளவு விளக்கப்படம்