ஸ்மார்ட் தயாரிப்புகள் வடிகட்டி அட்டவணை - நீக்க வேண்டாம்