യെല്ലോ & വൈൻ അനാർക്കലി

  • വിൽപ്പന
  • INR 780
  • സാധാരണ വില INR 1,050ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ അനാർക്കലി 1 പിസി (ആക്സസറികൾ ഇല്ല ദുപ്പട്ട)
ദൈർഘ്യം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും നിലവാരം, ഇതരങ്ങളൊന്നുമില്ല)
പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈസ് ചാർട്ട്