മഞ്ഞ ടസൽ സാരി കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 480
  • സാധാരണ വില INR 940ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ സിൽക്ക് 1pc
നീളം 45" (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

അളവു പട്ടിക