യെല്ലോ & ബ്ലൂ സീക്വൻസ് വർക്ക് ലോംഗ് ഡ്രസ്

  • വിൽപ്പന
  • INR 780
  • സാധാരണ വില INR 1,540ഫാബ്രിക് സിൽക്ക് കോട്ടൺ (1 പിസി)
നീളം 56 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ) & ലൈനിംഗ് ഉൾപ്പെടെ.

പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരം

അളവു പട്ടിക