മഞ്ഞ & കറുപ്പ് മന്ദാരിൻ കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 580
  • സാധാരണ വില INR 780ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ സിൽക്ക് 1 പിസി
നീളം 45 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ)