വൈൻ ഇക്കാട്ട് ഫിറ്റ് & ഫ്ലെയർ ഡ്രസ്

  • വിൽപ്പന
  • INR 680
  • സാധാരണ വില INR 1,150തുണികൊണ്ടുള്ള പരുത്തി
നീളം 45" (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

അളവു പട്ടിക