വയലറ്റ് സാരി അനാർക്കലി

  • വിൽപ്പന
  • INR 880
  • സാധാരണ വില INR 1,380ഫാബ്രിക് സിൽക്ക് കോട്ടൺ അനാർക്കലി (ദുപ്പട്ട ഇല്ല ആക്സസറികൾ ഇല്ല)
നീളം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

അളവു പട്ടിക