വയലറ്റ് & അക്വാ നീണ്ട വസ്ത്രം പരിശോധിക്കുന്നു

  • വിൽപ്പന
  • സാധാരണ വില INR 880തുണികൊണ്ടുള്ള കോട്ടൺ (1 പിസി)
നീളം 56 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ) & ലൈനിംഗ് ഉൾപ്പെടെ.

പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരം

അളവു പട്ടിക