ചുവപ്പും പച്ചയും നിറഞ്ഞ അനാർക്കലി

  • വിൽപ്പന
  • INR 780
  • സാധാരണ വില INR 1,280ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ അനാർക്കലി 1 പിസി (മറ്റ് ആക്സസറികളൊന്നുമില്ല)
ദൈർഘ്യം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും നിലവാരം, ഇതരങ്ങളൊന്നുമില്ല)