പർപ്പിൾ ഗ്ലാസ് വർക്ക് എ ലൈൻ കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 580
  • സാധാരണ വില INR 980ലൈനിംഗ് 1pc ഉള്ള ഫാബ്രിക് പ്രീമിയം ജോർജറ്റ്
നീളം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)