പിങ്ക് & റെഡ് സീക്വൻസ് അനാർക്കലി

  • വിൽപ്പന
  • INR 780
  • സാധാരണ വില INR 1,240തുണികൊണ്ടുള്ള കോട്ടൺ അനാർക്കലി 1pc
നീളം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

അളവു പട്ടിക