പീച്ച് & പർപ്പിൾ ബനാറസി അനാർക്കലി

  • വിൽപ്പന
  • INR 680
  • സാധാരണ വില INR 1,240ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ അനാർക്കലി 1 പിസി (ദുപ്പട്ട ഇല്ല മറ്റ് ആക്‌സസറികൾ ഇല്ല)
നീളം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)
പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈസ് ചാർട്ട്