പീച്ച്, ഓറഞ്ച് സീക്വൻസ് കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 480
  • സാധാരണ വില INR 980ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ സിൽക്ക് 1 പിസി (ദുപ്പട്ട ഇല്ല)
നീളം 45 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ)