പീച്ച് മന്ദാരിൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് സ്റ്റൈലിഷ് കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 480
  • സാധാരണ വില INR 840ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ റയോൺ
നീളം 45" (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

അളവു പട്ടിക