പീച്ച് ഫ്ലോറൽ മിഡി വസ്ത്രം

  • വിൽപ്പന
  • സാധാരണ വില INR 680തുണികൊണ്ടുള്ള പരുത്തി
നീളം 45" (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

അളവു പട്ടിക