പീച്ച് ഫ്ലോറൽ കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 580
  • സാധാരണ വില INR 780ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ
നീളം 45" (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

അളവു പട്ടിക