ഒലിവ് സാരിയും മജന്ത അനാർക്കലിയും

  • വിൽപ്പന
  • INR 780
  • സാധാരണ വില INR 1,240ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ സിൽക്ക് അനാർക്കലി 1pc (ആക്സസറികൾ ഇല്ല ദുപ്പട്ട)
നീളം 45 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ)

അളവു പട്ടിക