ഒലിവ് സമതല അനാർക്കലി

  • വിൽപ്പന
  • സാധാരണ വില INR 1,050ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ അനാർക്കലി 1 പിസി (മറ്റ് ആക്സസറികൾ ഇല്ല)
ദൈർഘ്യം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും നിലവാരം, ഇതരങ്ങളൊന്നുമില്ല)
പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈസ് ചാർട്ട്

* ഇനം / ഉൽപ്പന്നം / വസ്ത്രത്തിൽ ബട്ടണുകളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല (അതായത് ബട്ടണുകൾ വസ്ത്രമില്ലാതെ)