ഓഫ്‌വൈറ്റ് & ഗോൾഡ് ബനാറസ് അനാർക്കലി

  • വിൽപ്പന
  • INR 780
  • സാധാരണ വില INR 1,050നുകം ഭാഗത്ത് ലൈനിംഗ് ഉള്ള ഫാബ്രിക് സിൽക്ക് കോട്ടൺ അനാർക്കലി
അനാർക്കലി 1 പിസി (ദുപ്പട്ട ഇല്ല, മറ്റ് ആക്സസറികൾ ഇല്ല)
ദൈർഘ്യം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും നിലവാരം, ഇതരങ്ങളൊന്നുമില്ല)
പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈസ് ചാർട്ട്