ഓഫ് വൈറ്റ് & ഗോൾഡൻ കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 680
  • സാധാരണ വില INR 1,280ലൈനിംഗ് ഉള്ള ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ സിൽക്ക് 1 പിസി
നീളം 45 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ)