ഓഫ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ബീജ് പാവാട

  • വിൽപ്പന
  • INR 480
  • സാധാരണ വില INR 1,050ഫാബ്രിക് - അകത്തെ ലൈനിംഗ് ഉള്ള പാവാട വല (മുകളിൽ ഇല്ല)

പാവാട നീളം 40
പാവാട രഹിത വലുപ്പം 34 മുതൽ 39 വരെയുള്ള എല്ലാ വലുപ്പത്തിനും യോജിക്കുന്നു

അളവു പട്ടിക