നേവി & അക്വാ റഫിൾ കേപ്പ് വസ്ത്രം

  • വിൽപ്പന
  • സാധാരണ വില INR 890തുണികൊണ്ടുള്ള പരുത്തി
നീളം 45 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ)


അളവു പട്ടിക