കടുക് വരയുള്ള കുർത്ത സെറ്റ് CORD

  • വിൽപ്പന
  • INR 780
  • സാധാരണ വില INR 1,450ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ ടോപ്പും ബോട്ടും (ദുപ്പട്ട ഇല്ല)
മുകളിൽ നീളം 44 | താഴെ നീളം 39
(എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും നിലവാരം, ഇതരങ്ങളൊന്നുമില്ല)
ബോട്ടം റോപ്പ് പാന്റ്സ് / സൌജന്യ വലുപ്പം (S/M & L/Xl)
.
പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈസ് ചാർട്ട്