കടുക് സ്ലിം ഫിറ്റ് മാക്സി

  • വിൽപ്പന
  • INR 580
  • സാധാരണ വില INR 1,050തുണികൊണ്ടുള്ള പരുത്തി
നീളം 54" (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

അളവു പട്ടിക