ഗ്രേ & ബ്ലൂ അനാർക്കലി

  • വിൽപ്പന
  • INR 880
  • സാധാരണ വില INR 1,280ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ അനാർക്കലി 1 പിസി (ദുപ്പട്ട മറ്റ് ആക്സസറികൾ ഇല്ല)
ദൈർഘ്യം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും നിലവാരം, ഇതരങ്ങളൊന്നുമില്ല)