പച്ച സ്വയം ഡിസൈൻ ചെയ്ത കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 480
  • സാധാരണ വില INR 920ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ സിൽക്ക്
നീളം 45" (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

സൈസ് ചാർട്ട്