പച്ച പാളികളുള്ള വസ്ത്രം

  • വിൽപ്പന
  • INR 980
  • സാധാരണ വില INR 1,680തുണികൊണ്ടുള്ള കോട്ടൺ സിൽക്ക്
ഡ്രൈ വാഷ് മാത്രം
നീളം 56" (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

അളവു പട്ടിക