ഗ്രീൻ & അക്വാ ഗ്ലാസ് വർക്ക് അനാർക്കലി

  • വിൽപ്പന
  • INR 880
  • സാധാരണ വില INR 1,280ഫാബ്രിക് സിൽക്ക് കോട്ടൺ അനാർക്കലി 1 പിസി ( & ദുപ്പട്ട മറ്റ് ആക്സസറികൾ ഇല്ല)
നീളം 45 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും നിലവാരം, ഇതരങ്ങളൊന്നുമില്ല)
പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈസ് ചാർട്ട്