ക്രീം & ബ്രൗൺ പ്രിന്റഡ് കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 580
  • സാധാരണ വില INR 780ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ 1 പിസി
നീളം 45 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ)