ഗ്രേ & മെറോൺ ഇക്കാറ്റ് നീളമുള്ള മാക്സി വസ്ത്രം

  • വിൽപ്പന
  • INR 780
  • സാധാരണ വില INR 1,520തുണികൊണ്ടുള്ള പരുത്തി
നീളം 56" (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

അളവു പട്ടിക