ക്ലാസിക് ഗ്രേ & ബ്ലൂ ബനാറസി അനാർക്കലി

  • വിൽപ്പന
  • INR 680
  • സാധാരണ വില INR 1,240ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ ഖാദി അനാർക്കലി 1 പിസി (ദുപ്പട്ട ഇല്ല)
ദൈർഘ്യം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും നിലവാരം, ഇതരങ്ങളൊന്നുമില്ല)
പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈസ് ചാർട്ട്