ബ്രൗൺ & വൈറ്റ് ജ്യാമിതീയ പ്രിന്റഡ് കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • സാധാരണ വില INR 580ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ 1 പിസി
നീളം 40 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)