ബ്രൗൺ ഭധിനി അനാർക്കലി

  • വിൽപ്പന
  • സാധാരണ വില INR 1,050തുണികൊണ്ടുള്ള കോട്ടൺ അനാർക്കലി 1 പിസി (മറ്റ് ആക്സസറികളൊന്നുമില്ല)
നീളം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ, മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല)

അളവു പട്ടിക