നീല ഇക്കാത്ത് മുറുക്കി കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 480
  • സാധാരണ വില INR 980ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ ഇക്കാട്ട്
നീളം 45" (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

അളവു പട്ടിക