നീലയും മെറോൺ അനാർക്കലിയും

  • വിൽപ്പന
  • സാധാരണ വില INR 1,050ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ സ്ലിം ഫിറ്റ് അനാർക്കലി 1 പിസി (മറ്റ് ആക്‌സസറികളൊന്നുമില്ല)
നീളം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും നിലവാരം, ഇതരങ്ങളൊന്നുമില്ല)
പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈസ് ചാർട്ട്