ബ്ലാക്ക് & റസ്റ്റ് നീണ്ട വസ്ത്രം പരിശോധിക്കുന്നു

  • വിൽപ്പന
  • INR 880
  • സാധാരണ വില INR 1,540ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ സിൽക്ക് 1 പിസി (ലൈനിംഗ് ഉൾപ്പെടെ) (മറ്റ് ആക്സസറികളൊന്നുമില്ല)
നീളം 56 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും നിലവാരം, ഇതരങ്ങളൊന്നുമില്ല)
പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈസ് ചാർട്ട്