കറുത്ത വിചിത്രമായ പ്രിന്റഡ് കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • സാധാരണ വില INR 540ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ 1 പിസി
നീളം 40 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)