കറുത്ത പ്രിന്റഡ് റഫിൾ മിഡി വസ്ത്രം

  • വിൽപ്പന
  • സാധാരണ വില INR 780തുണികൊണ്ടുള്ള പരുത്തി
നീളം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

അളവു പട്ടിക