ബ്ലാക്ക് & ഓറഞ്ച് ഗ്ലാസ് വർക്ക് നീളമുള്ള വസ്ത്രം

  • വിൽപ്പന
  • INR 880
  • സാധാരണ വില INR 1,750ഫാബ്രിക് സിൽക്ക് കോട്ടൺ (1 പിസി)
നീളം 56 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ) & ലൈനിംഗ് ഉൾപ്പെടെ.

പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരം

അളവു പട്ടിക