ബ്ലാക്ക് & നേവി ബനാറസ് ഒരു ലൈൻ കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 780
  • സാധാരണ വില INR 980ഫാബ്രിക് പ്രീമിയം കോട്ടൺ 1pc
നീളം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)