കറുപ്പ് & കടുക് മിഡി വസ്ത്രം

  • വിൽപ്പന
  • INR 580
  • സാധാരണ വില INR 880തുണികൊണ്ടുള്ള പരുത്തി
നീളം 45" (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

അളവു പട്ടിക