കറുത്ത ജയ്പുരി അച്ചടിച്ച കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • സാധാരണ വില INR 690ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ

നീളം 45" (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ) ഒപ്പം

അളവു പട്ടിക

റിട്ടേണുകളൊന്നുമില്ല | എക്സ്ചേഞ്ച് ഇല്ല | ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല