കറുത്ത ഇക്കാത്ത് മുഷിഞ്ഞ കുർത്ത

  • വിൽപ്പന
  • INR 440
  • സാധാരണ വില INR 880ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ ഇക്കാട്ട്
നീളം 45" (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ)

അളവു പട്ടിക