കറുത്ത ഇക്കാട്ട് വസ്ത്രം

  • വിൽപ്പന
  • INR 680
  • സാധാരണ വില INR 1,320തുണികൊണ്ടുള്ള പരുത്തി
നീളം 45 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ)

അളവു പട്ടിക