ബ്ലാക്ക് ജോർജറ്റ് അനാർക്കലി - D03 (EDD 12-15 DAYS)

  • വിൽപ്പന
  • സാധാരണ വില INR 1,050ലൈനിംഗ് അനാർക്കലി 1 പിസി ഉള്ള ഫാബ്രിക് ജോർജറ്റ് (മറ്റ് ആക്‌സസറികളൊന്നുമില്ല)
ദൈർഘ്യം 48 (എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും നിലവാരം, ഇതരങ്ങളൊന്നുമില്ല)
പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈസ് ചാർട്ട്