ബ്ലാക്ക് ഫ്ലോറൽ കുർത്ത സെറ്റ് CORD

  • വിൽപ്പന
  • INR 780
  • സാധാരണ വില INR 1,650ഫാബ്രിക് കോട്ടൺ ടോപ്പും ബോട്ടും (ദുപ്പട്ട ഇല്ല)
മുകളിലെ നീളം 43 | താഴെ നീളം 38
(എല്ലാ വലുപ്പങ്ങൾക്കും നിലവാരം, ഇതരങ്ങളൊന്നുമില്ല)
പ്രീമിയം ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സൈസ് ചാർട്ട്